Jump to content
fed

Teste de angajare la SRI

Recommended Posts

Test de creativitate SRI. Cât de greu este s? treci de probele de angajare în Serviciul Român de Informa?ii

Test de creativitate SRI. Tinerii interesa?i de o carier? în Serviciul Român de Informa?ii trebuie s? treac? o serie de teste, care le vor verifica atât nivelul de cuno?tin?e, cât mai ales aptitudinile specifice. Care sunt cerin?ele ?i ce teste trebuie s? sus?inute pentru a deveni ofi?er SRI.

În general, aspiran?ii la o carier? în Serviciul Român de Informa?ii sunt îndruma?i s? urmeze cursurile de licen?? ?i de master organizate de Academia Na?ional? de Informa?ii „Mihai Viteazul”. Varianta cea mai u?oar? este s? accezi în aceast? structur? doar pe baza studiilor superioare ?i a experien?ei în domenii de interes pentru securitatea na?ional?.

Atât unii dintre candida?i, cât ?i al?ii vor trece îns? prin test?ri riguroase, care le vor verifica nu numai nivelul de cuno?tin?e, dar ?i aptitudinile necesare unui ofi?er de informa?ii.

Testele de angajare la SRI la care sunt supu?i candida?ii sunt diverse, mergând de la cunoa?terea unei limbi str?ine, probe sportive ?i medicale, pân? la test?ri psihologice complexe.

Test de creativitate SRI: ce implic?

Una dintre cele mai dificile probe, care cerne foarte mul?i candida?i, const? în testele de creativitate. Acestea vizeaz? transpunerea candida?ilor în scenarii contextuale diverse, posibil a fi întâlnite în via?a cotidian?, care au scopul de a descoperi ce abilit??i de rela?ionare au viitorii SRI-i?ti ?i dac? se pot adapta situa?ional-emo?ional. Aceast? prob? nu necesit? o preg?tire de specialitate, iar rezultatul ob?inut nu poate fi contestat.

Calit??i de „spion” la SRI

Cei care vor s? verifice dac? au aptitudini pentru a deveni ofi?eri de informa?ii trebuie s? ?tie c? pe site-ul Serviciului Român de Informa?ii exist? o sec?iune cu dou? teste. Acestea v? pot ar?ta dac? ave?i sau nu stof? de „spion”.

SRI precizeaz? c? parcurgerea lor nu implic? angajarea în institu?ie. Acestea sunt doar simple instrumente de evaluare general? care v? pot ajuta s? identifica?i anumite aptitudini de care SRI are nevoie.

Test de angajare la SRI: exemple

Iat? câteva din întreb?rile care apar în primul test de angajare la SRI, la care trebuie s? bifa?i una sau mai multe variante:

În ce domenii de?ine?i experien?? profesional??

?tiin?e militare, informa?ii / ?tiin?e socio-umane / Filologie - limbi str?ine / IT&C / Juridic / Educa?ie / Tehnic / Economic / Antreprenoriat / Resurse umane / Medical / Altele / Nu am.

Ce v? place cel mai mult s? face?i în timpul liber?

S? experimenta?i lucruri noi / S? v? petrece?i timpul singur / S? ie?i?i cu prietenii.

În timpul unei c?l?torii cu trenul prefera?i:

O discu?ie cu al?i pasageri / C??tile pe urechi, o carte sau navigarea pe Internet.

Care sunt cei mai importan?i doi factori care v-ar motiva s? lucra?i în SRI?

Un salariu bun / Recunoa?tere în societate / Apartenen?a la o institu?ie de elit? / Un loc de munc? stabil / Oportunit??i de carier? / Un mediu de lucru profesionist / Posibilitatea de a înv??a ?i a face lucruri speciale.

Care dintre descrierile de mai jos vi se potrivesc cel mai bine?

S? în?eleg, s? interpretez, s? gândesc / S? interac?ionez, s? rela?ionez, s? ac?ionez / S? creez, s? perfec?ionez, s? inovez.

Dac? ve?i completa corect cea mai mare parte a întreb?rilor, primul test de angajare la SRI va afi?a urm?torul mesaj: „Studiile absolvite, preg?tirea profesional?, precum ?i tr?s?turile de personalitate relevate de r?spunsurile dumneavoastr? v-ar putea recomanda pentru o carier? de ofi?er operativ de intelligence în SRI. Ave?i posibilitatea de a v? folosi abilit??ile ?i cuno?tin?ele în slujba unei organiza?ii discrete ?i eficiente, care utilizeaz? mijloacele puse la dispozi?ie de lege pentru a proteja ?i promova interesele de securitate ale României”.

Al doilea test la SRI: evaluarea aten?iei distributive

Al doilea test de angajare la SRI v? va solicita la maximul aten?ia. Vi se va prezenta o secven?? video, din care trebuie s? re?ine?i cât mai multe detalii. Ulterior, vi se va cere s? reproduce?i din memorie: cu ce era îmbr?cat personajul principal, denumit „spionul”, ce or? ar?ta ceasul stradal aflat într-un plan îndep?rtat, care crede?i c? este omul de leg?tur? al „spionului” dintre personajele cu care acesta a intrat în contact, ce reclame erau vizibile în film, ce vi s-a p?rut ie?it din comun pe parcursul scenei etc.

La finalul testului ve?i primi feedback în func?ie de r?spunsurile date. Astfel, ve?i afla dac? ave?i reflexul de a observa aspecte care par mai pu?in relevante sau dac? sunte?i înzestrat cu o aten?ie distributiv? dezvoltat?.

În caz afirmativ, testul pentru angajare la SRI v? va da verdictul: „Se pare c? pute?i fi concentrat pe mai multe direc?ii, f?r? a pierde din vedere elementele de context. Este un am?nunt foarte important în munca de ofi?er de informa?ii”.

Condi?ii de admitere la academia SRI

Academia Na?ional? de Informa?ii „Mihai Viteazul” este unitatea superioar? de înv???mânt care preg?te?ti viitorii ofi?eri de informa?ii, prin cursuri de licen?? (3 ani) ?i de master.

Pentru a putea participa la testele de admitere la academia SRI, candida?ii trebuie s? îndeplineasc? mai multe condi?ii. Iat? doar câteva dintre cerin?e:

- au vârsta de pân? la 23 de ani împlini?i

- sunt absolven?i de liceu, cu diplom? de bacalaureat

- cunosc foarte bine ?i au capacitatea de a se exprima clar ?i corect în limba român?.

- nu au repetat, în timpul liceului, unul sau mai mul?i ani de studiu, din motive imputabile.

- sunt „ap?i medical” conform baremelor stabilite de Serviciul Român de Informa?ii

- sunt ap?i psihologic.

- au o conduit? civic? ?i moral? corespunz?toare.

- nu au fost condamna?i penal printr-o hot?râre judec?toreasc? r?mas? definitiv? pentru o infrac?iune s?vâr?it? cu inten?ie ?i nu au executat o pedeaps? cu închisoarea ca urmare a s?vâr?irii unei infrac?iuni din culp?; nu sunt în curs de cercetare sau judecat?.

- în situa?ia în care fac parte din partide, forma?iuni sau organiza?ii politice, s? declare în scris c? dup? admitere renun?? la calitatea de membru al acestora.

- accept?, în situa?ia în care vor fi declara?i „Admi?i”, interzicerea ori restrângerea exercit?rii unor drepturi ?i libert??i cet??ene?ti prev?zute de legisla?ia în vigoare.

- accept? efectuarea de verific?ri asupra activit??ii ?i comportamentului lor, precum ?i verific?rile de securitate.

Nu se pot înscrie la concursul de admitere SRI:

- tinerii care fac parte din organiza?ii aflate în afara legii.

- adep?ii unor culte sau organiza?ii religioase ale c?ror precepte contravin normelor de p?strare a ordinii publice, încalc? bunele moravuri sau nu sunt compatibili cu exercitarea profesiei de militar.

- cei cunoscu?i ca având tr?s?turi negative :)) de caracter, incompatibile cu profilul moral al unui ofi?er de informa?ii.

Test de creativitate SRI. Cât de greu este s? treci de probele de angajare în Serviciul Român de Informa?ii | adevarul.ro

Link to comment
Share on other sites

Felicit?ri!

Felicit?ri. Studiile absolvite, preg?tirea profesional?, precum ?i tr?s?turile de personalitate relevate de r?spunsurile dumneavoastr? v-ar putea recomanda pentru o carier? de ofi?er specialist în SRI.

Organiza?ia noastr? se sprijin? pe speciali?ti din cele mai variate domenii, de la cercetare tehnologic? la anali?ti de intelligence, de la matematicieni la cunosc?tori de limbi str?ine rare. Afla?i mai multe

Având în vedere vârsta ?i studiile absolvite, dac? dori?i s? opta?i pentru o carier? în Serviciul Român de Informa?ii, v? pute?i forma în cadrul institu?iei noastre, urmând studiile de licen?? organizate de Academia Na?ional? de Informa?ii "Mihai Viteazul".

:)))))

TESTU 2

Sesiza?i ?i re?ine?i detalii cu destul de mare acurate?e ?i ave?i un spirit de observa?ie dezvoltat. Reu?i?i s? fi?i concentrat(?) în urm?rirea unei situa?ii ?i re?ine?i am?nunte diverse, chiar dac? aparent nu exist? leg?tur? între ele. Ave?i, de asemenea, reflexul de a observa aspecte care par mai pu?in relevante. Toate aceste calit??i ar putea fi valorificate într-un mediu profesionist.

Nu a?i identificat corect omul de leg?tur?. Este adev?rat, to?i cei trei par suspec?i. Este îns? important s? v? raporta?i doar la fapte, ?i nu la aparen?e. Omul de leg?tur? este studentul, deoarece este pu?in probabil ca cineva s? împart? în mod real pliante cu oferte de Cr?ciun în timpul verii.

Ofi?erii de informa?ii afla?i în opera?iuni se afl? deseori în situa?ia de a extrage date valide din momente operative abia vizibile, care scap? ochiului neantrenat.

A?ipozi?ionat corect ac?iunea în anotimpul estival. A?i reu?it f?r? probleme s? v? raporta?i la un context general, recompus din detalii.

Nu a?i remarcat un om cu cap de iepure? Probabil c? nu ave?i o aten?ie distributiv? suficient de antrenat?. Sau ave?i multe lecturi science-fiction la activ :-).

Edited by MazaBoY
Link to comment
Share on other sites

NU. Mergi la SRIC (Securitatea Retelelor Informatice Complexe) la Poli. Citeste conditiile lor de admitere: intri acolo, nu mai iesi, esti sclavul lor. Daca vor sa te trimita la Suceava, mergi acolo, tot felul de cacaturi. Cauta pe forum ca postasem eu mai multe despre asa ceva.

Link to comment
Share on other sites

Mediul de lucru e foarte important, mai ales ca iti petreci acolo 8 ore din viata ta.

In alegerea carierei cred ca dupa criteriul pasiunii si al banilor, ar trebui sa fie mediul de lucru.

Colegi buni cu care sa ai ce discuta, sa poti iesi la o bere, sa relationezi adevarat. La SRI desi scrie mai sus de relationari si bla bla, mediul e destul de inchis. Nu poti avea prieteni pt ca se feresc unii de ceilalti ca nu cumva celalalt sa afle mai mult despre el si sa fie turnat probabil la cei nestiuti si aflati in anumite structuri de protectie interna. Am avut un amic de la ei si eu obisnuit fiind cu atmosfera destinsa dintr-o multinationala, am fost socat sa vad cum relationa el cu colegii lui. Cand i-am sesizat diferenta atunci mi-a explicat ca nu e bine sa stie stanga ce face dreapta...Sincer l-am compatimit...

Daca nu aveti ca valoare fundamentala libertatea, mergeti fratilor la SRI si sa imi spuneti apoi daca gresesc in ceea ce relatez. Si eu am vrut la un moment dat cand eram la liceu, insa m-am trezit la timp...Si acum peste ani nu imi pare rau deloc....

Edited by aaa1
Link to comment
Share on other sites

Am avut un amic de la ei si eu obisnuit fiind cu atmosfera destinsa dintr-o multinationala, am fost socat sa vad cum relationa el cu colegii lui. Cand i-am sesizat diferenta atunci mi-a explicat ca nu e bine sa stie stanga ce face dreapta...Sincer l-am compatimit...

Daca mediul e asa de inchis, cum de ai VAZUT tu cum relationeaza el cu colegii lui? Cred ca ai cam dat cu ciocul de tot ai umblat pe la el pe la lucru :)

Nu cred ca poti sa generalizezi. Eu la firma la care lucrez, noi distribuitorii avem foarte multa libertate, ma plimb cu masina din magazin in magazin si e super fain ... dupa lucru ne intalnim mai multi colegi la bere si relationam in fel si chip. In aceasi firma avem niste colegi care lucreaza la birouri (gestiune, contabilitate) si astia lucreaza langa biroul patronului. La ei e total diferit de noi. Ei nu vorbesc prostii, nu se leaga prietenii intre ei si nu iasa la bere. Aceasi firma, relationari total diferite!

Cu siguranta sunt destui oameni mai introvertiti asa si lor sigur le place un mediu de lucru inchis, fara acele relationari.

Link to comment
Share on other sites

Daca mediul e asa de inchis, cum de ai VAZUT tu cum relationeaza el cu colegii lui? Cred ca ai cam dat cu ciocul de tot ai umblat pe la el pe la lucru :)

Nu cred ca poti sa generalizezi. Eu la firma la care lucrez, noi distribuitorii avem foarte multa libertate, ma plimb cu masina din magazin in magazin si e super fain ... dupa lucru ne intalnim mai multi colegi la bere si relationam in fel si chip. In aceasi firma avem niste colegi care lucreaza la birouri (gestiune, contabilitate) si astia lucreaza langa biroul patronului. La ei e total diferit de noi. Ei nu vorbesc prostii, nu se leaga prietenii intre ei si nu iasa la bere. Aceasi firma, relationari total diferite!

Cu siguranta sunt destui oameni mai introvertiti asa si lor sigur le place un mediu de lucru inchis, fara acele relationari.

Da ai dreptate.Cred ca trebuia sa punctez mai clar faptul ca mediul in care alegi sa traiesti te schimba destul de mult, iar un absolvent de liceu cand alege aceasta cale nu prea cunoaste nimic despre ce si cum va fi...Apoi daca nu ii va place este silit sa ramana in acel mediu..altfel plateste scoala de ti se rupe sa mai pleci, etc....

Trebuie vazut deci are sint valorile lui personale si ce il va implini.

Cam atat.

Edited by aaa1
Link to comment
Share on other sites

"E grele" acolo la SRI. Iata cam la ce nivel se lucreaza:

Eternul ?i fascinantul B?sescu - Gândul

Vezi la comments nr.72,73,75,...ale lui barlea adela mirela.

Eu o cred pe tipa asta ca prea le-a spus la obiect si la zi.

Deci la examenul de intrare la SRI iti trebuie intradevar multa creativitate ca sa desfasori asa o activitate de diversa....

Daca au afaceri de miliarde, nu inteleg de ce mai cer bani si de la bugetul de stat,si cer destui....

E unul pe aici care tot da dislike la anumite comentarii in special cele la adresa lor, dar nu are curajul sa zica ce anume nu-i place. Era interesant ca intr-un post anterior pe aceasi tema atunci cand am modificat niste cuvinte mai dure la adresa lor, tipul stergea imediat dislike-ul.Se juca cu mine si inclin sa cred ca RST-ul este monitorizat online. Am avut atunci senzatia ca vede si cum concep acel comentariu, asa ca va intreb oare cat de sigur este rst-ul?Dupa acea ridicare de servere de acum cativa ani, s-au impus anumite conditii ca el sa functioneze in continuare?Intreb nu dau cu parul.Intreb pt ca in loguri se poate vedea IP-ul real.Recunosc ca nu m-am obosit sa intru pt asta cu vnc sau tunellier, asa ca imi voi schimba nick-ul cat de curand.

Edited by aaa1
Link to comment
Share on other sites

RST este un forum public, dac? tu e?ti idiot s?-?i faci poze cu banii dintr-o banc? spart? atunci e?ti la fel de pasibil de condamnare precum un prost care d? cu Acunetix în prim?ria din Cuca M?c?ii ?i schimb? indexul dup? care posteaz? la show-off s? vad? lumea cât e?ti de grozav.

Facebook e suficient cât s? te incrimineze pentru anumite fapte, prin urmare userul e responsabil ce pune pe rst.

Dac? v? e lene s? v? face?i ma?ini virtuale pe care s? v? rafina?i skill-urile de pentester, m?car t?ce?i de face?i tâmpenii online. Sfatul meu e s? nu v? lenevi?i, punând la punct un sistem vede?i ?i din perspectiva arhitectural? cum stau lucrurile ?i ave?i o privire de ansamblu mai bun? asupra muncii de g?sire ?i exploatare a vulnerabilit??ilor. Evident, dac? sunte?i niggeri cu clop nu se aplic?.

Link to comment
Share on other sites

Parerea mea este ca nu se merita si trebuie sa fii retard sa vrei sa intri in astfel de institutii.

Cand ai intrat acolo tu esti ""presul""..si nu James bond sau treapta de sus cum unii copii viseaza.

Totodata aceeasi copii care se tin de magarii,

Magarii=frauda bancara ,penetrarea de sisteme informatice cu scopul de a-si insusi informatii private cu caracter bancar..etc

dupa cum a spus si @wildchild posteaza de multe ori in ShowOFF aici sau pe alte situri.

Pe langa aceasca greseala mare..una si mai mare este ca achizitionati bunuri(masini telefoane etc) cu mult mult mult peste posibilitatile voastre financiare.

ex:Cu un salariu mediu..un 15 milioane..iti cumperi o casa in o viata de om.

iar tu copil mucos ai la 22 de ani ditamai casa...

Intotdeauna cand faci ceva trebuie sa incerci sa gandesci cumva ca si Reverse engeniering.....

Gen....de ce ar cauta SRI...copii mucosi care se cred james bond?...pentru rezerva la mop evident..

In final..nu tot ce iti doresti este asa ca in visul de azi noapte.

Link to comment
Share on other sites

Felicit?ri!

Studiile absolvite, preg?tirea profesional?, precum ?i tr?s?turile de personalitate relevate de r?spunsurile dumneavoastr? v-ar putea recomanda pentru o carier? de ofi?er IT&C în SRI. - Criminalitate cibernetic?, re?ele, opera?iuni tehnice speciale, cercetare – dezvoltare, lucru cu echipamente dintre cele mai sofisticate sunt domenii în care preg?tirea ?i experien?a dumneavoastr? pot fi fructificate. Afla?i mai multe

I'm the chosen one...

tumblr_lgedv2Vtt21qf4x93o1_40020110725-22047-38imqt.jpg

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.×
×
  • Create New...