Jump to content
DarkEyes

Conturi aiurea

Recommended Posts

Misiunile de audit efectuate de Curtea de Conturi asupra programelor finan?ate din fonduri aferente perioadei de programare 2000-2006, respectiv PHARE ?i ISPA au scos la iveal? nereguli de aproximativ 54 de milioane de euro (12,3% din total), se arat? în raportul Cur?ii de Conturi pe anul trecut.

"În anul 2013, Autoritatea de Audit a efectuat 23 misiuni de audit asupra programelor finan?ate din fonduri aferente perioadei de programare 2000-2006, respectiv PHARE ?i ISPA, din care 20 la finalizarea m?surilor Ex-ISPA. Au fost verificate cheltuieli în sum? de 436 milioane euro, fiind identificate nereguli în sum? de 54 milioane euro (12,3% din total), din care 21 milioane euro corec?ii financiare aplicate ca urmare a nerespect?rii legisla?iei din domeniul achizi?iilor publice ?i 33 milioane euro, reprezentând alte abateri de la regulile privind eligibilitatea", se arat? în documentul citat.

Principalele cheltuieli neeligibile identificate cu ocazia misiunilor de audit la finalizarea m?surilor Ex-ISPA vizeaz? acordarea unor avansuri nejustificate în cadrul contractelor; pl??i efectuate pentru lucr?ri neexecutate sau executate par?ial; pl??i nejustificate pentru facilit??i acordate inginerului; întocmirea/aprobarea unor ordine de varia?ie în mod eronat; declararea unor lucr?ri suplimentare fa?? de cele executate ?i pl?tite efectiv antreprenorului.

În domeniul achizi?iilor publice au fost detectate deficien?e în ceea ce prive?te acordarea unor lucr?ri suplimentare aceluia?i contractor f?r? a fi îndeplinite prevederile legale referitoare la caracterul imprevizibil, iar în unele cazuri ofertan?ii declara?i câ?tig?tori nu îndeplineau cerin?ele privind capacitatea tehnic? pentru realizarea contractului.

Autoritatea de Audit are misiunea de a efectua auditul public extern asupra fondurilor nerambursabile de pre-aderare ?i post-aderare acordate României de Uniunea European?.

În anul 2013 Autoritatea de Audit a derulat 74 de misiuni de audit din care 26 audit de sistem, 13 audit de opera?iuni, 10 misiuni de urm?rire a modului de implementare a recomand?rilor formulate în cursul misiunilor de audit anterioare, 4 de audit de certificare, 20 audit la finalizarea m?surilor Ex-ISPA ?i o misiune de audit de conformitate, auditându-se peste 1.780 de roiecte/contracte/m?suri derulate de peste 880 de entit??i publice ?i private.

....................................

locksmith in clearwater

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.×
×
  • Create New...