Jump to content
spider

Senatul a aprobat Legea Big Brother

Recommended Posts

Noua lege Big Brother a trecut f?r? probleme de plenul Senatului, cu 91 de voturi pentru ?i trei împotriv?.

Actul normativ prevede c? firmele de comunica?ii au obliga?ia s? p?streze timp de trei ani de zile datele de trafic ale abona?ilor sau utilizatorilor. Îns? institu?iile cu rol în ap?rare ?i siguran?? na?ional? nu pot avea acces la aceste date decât cu aprobarea unui judec?tor.

Potrivit propunerii legislative, „la solicitarea instan?elor de judecat? sau la solicitarea organelor de urm?rire penal? ori a organelor de stat cu atribu?ii în domeniul ap?r?rii ?i securit??ii na?ionale, cu autorizarea prealabil? a judec?torului stabilit potrivit legii, furnizorii de servicii de comunica?ii electronice destinate publicului ?i furnizorii de re?ele publice de comunica?ii electronice pun la dispozi?ia acestora, de îndat?, dar nu mai târziu de 48 de ore, datele de trafic, datele de identificare a echipamentului ?i datele de localizare, în conformitate cu prevederile referitoare la protec?ia datelor cu caracter personal”.

Ini?iativa stipuleaz? c? „solicit?rile privind datele (...) formulate de c?tre organele de stat cu atribu?ii în domeniul ap?r?rii ?i securit??ii na?ionale sunt supuse dispozi?iilor art. 14, 15, 17-23 din Legea nr. 51/1991 privind securitatea na?ional? a României”, cererile, respectiv r?spunsurile, dac? sunt transmise în format electronic, urmând s? aib? semn?tur? electronic? extins?, bazat? pe un certificat calificat eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat, potrivit Agerpres.

Aceste solicit?ri se proceseaz? în condi?ii de confiden?ialitate.

Proiectul mai prevede c? datele de trafic, de identificare a echipamentului ?i de localizare solicitate nu fac obiectul ?tergerii sau anonimiz?rii de c?tre furnizori, atunci când solicitarea formulat? este înso?it? sau urmat? de o notificare cu privire la necesitatea men?inerii lor, în scopul identific?rii ?i conserv?rii probelor sau indiciilor temeinice, în cadrul investiga?iilor pentru combaterea infrac?iunilor sau în domeniul ap?r?rii ?i securit??ii na?ionale, atât timp cât subzist? motivele care au stat la baza solicit?rii, dar nu mai mult de 5 ani de la data solicit?rii sau, dup? caz, pân? la pronun?area unei hot?râri definitive a instan?ei de judecat?.

„Instan?ele de judecat?, organele de urm?rire penal? sau organele de stat cu atribu?ii în domeniul ap?r?rii ?i securit??ii na?ionale notific? furnizorilor încetarea motivelor care au stat la baza solicit?rii sau, dup? caz, pronun?area unei hot?râri judec?tore?ti definitive”, mai stipuleaz? propunerea legislativ?.

Noile m?suri au fost convenite de c?tre liderii politici, dup? consult?ri cu pre?edintele Klaus Iohannis. Anterior, o alt? modificare a legii privind prelucrarea datelor cu caracter personal a fost declarat? neconstitu?ional? de judec?torii CCR pentru c? înc?lca mai multe drepturi ale cet??enilor.

sursa

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.×
×
  • Create New...