Jump to content

Search the Community

Showing results for tags 'sri'.

The search index is currently processing. Current results may not be complete.
 • Search By Tags

  Type tags separated by commas.
 • Search By Author

Content Type


Forums

 • Informatii generale
  • Anunturi importante
  • Bine ai venit
  • Proiecte RST
 • Sectiunea tehnica
  • Exploituri
  • Challenges (CTF)
  • Bug Bounty
  • Programare
  • Securitate web
  • Reverse engineering & exploit development
  • Mobile security
  • Sisteme de operare si discutii hardware
  • Electronica
  • Wireless Pentesting
  • Black SEO & monetizare
 • Tutoriale
  • Tutoriale in romana
  • Tutoriale in engleza
  • Tutoriale video
 • Programe
  • Programe hacking
  • Programe securitate
  • Programe utile
  • Free stuff
 • Discutii generale
  • RST Market
  • Off-topic
  • Discutii incepatori
  • Stiri securitate
  • Linkuri
  • Cosul de gunoi
 • Club Test's Topics
 • Clubul saraciei absolute's Topics
 • Chernobyl Hackers's Topics
 • Programming & Fun's Jokes / Funny pictures (programming related!)
 • Programming & Fun's Programming
 • Programming & Fun's Programming challenges
 • Bani pă net's Topics
 • Cumparaturi online's Topics
 • Web Development's Forum
 • 3D Print's Topics

Find results in...

Find results that contain...


Date Created

 • Start

  End


Last Updated

 • Start

  End


Filter by number of...

Joined

 • Start

  End


Group


Website URL


Yahoo


Jabber


Skype


Location


Interests


Biography


Location


Interests


Occupation

Found 2 results

 1. Test de creativitate SRI. Cât de greu este s? treci de probele de angajare în Serviciul Român de Informa?ii Test de creativitate SRI. Tinerii interesa?i de o carier? în Serviciul Român de Informa?ii trebuie s? treac? o serie de teste, care le vor verifica atât nivelul de cuno?tin?e, cât mai ales aptitudinile specifice. Care sunt cerin?ele ?i ce teste trebuie s? sus?inute pentru a deveni ofi?er SRI. În general, aspiran?ii la o carier? în Serviciul Român de Informa?ii sunt îndruma?i s? urmeze cursurile de licen?? ?i de master organizate de Academia Na?ional? de Informa?ii „Mihai Viteazul”. Varianta cea mai u?oar? este s? accezi în aceast? structur? doar pe baza studiilor superioare ?i a experien?ei în domenii de interes pentru securitatea na?ional?. Atât unii dintre candida?i, cât ?i al?ii vor trece îns? prin test?ri riguroase, care le vor verifica nu numai nivelul de cuno?tin?e, dar ?i aptitudinile necesare unui ofi?er de informa?ii. Testele de angajare la SRI la care sunt supu?i candida?ii sunt diverse, mergând de la cunoa?terea unei limbi str?ine, probe sportive ?i medicale, pân? la test?ri psihologice complexe. Test de creativitate SRI: ce implic? Una dintre cele mai dificile probe, care cerne foarte mul?i candida?i, const? în testele de creativitate. Acestea vizeaz? transpunerea candida?ilor în scenarii contextuale diverse, posibil a fi întâlnite în via?a cotidian?, care au scopul de a descoperi ce abilit??i de rela?ionare au viitorii SRI-i?ti ?i dac? se pot adapta situa?ional-emo?ional. Aceast? prob? nu necesit? o preg?tire de specialitate, iar rezultatul ob?inut nu poate fi contestat. Calit??i de „spion” la SRI Cei care vor s? verifice dac? au aptitudini pentru a deveni ofi?eri de informa?ii trebuie s? ?tie c? pe site-ul Serviciului Român de Informa?ii exist? o sec?iune cu dou? teste. Acestea v? pot ar?ta dac? ave?i sau nu stof? de „spion”. SRI precizeaz? c? parcurgerea lor nu implic? angajarea în institu?ie. Acestea sunt doar simple instrumente de evaluare general? care v? pot ajuta s? identifica?i anumite aptitudini de care SRI are nevoie. Test de angajare la SRI: exemple Iat? câteva din întreb?rile care apar în primul test de angajare la SRI, la care trebuie s? bifa?i una sau mai multe variante: În ce domenii de?ine?i experien?? profesional?? ?tiin?e militare, informa?ii / ?tiin?e socio-umane / Filologie - limbi str?ine / IT&C / Juridic / Educa?ie / Tehnic / Economic / Antreprenoriat / Resurse umane / Medical / Altele / Nu am. Ce v? place cel mai mult s? face?i în timpul liber? S? experimenta?i lucruri noi / S? v? petrece?i timpul singur / S? ie?i?i cu prietenii. În timpul unei c?l?torii cu trenul prefera?i: O discu?ie cu al?i pasageri / C??tile pe urechi, o carte sau navigarea pe Internet. Care sunt cei mai importan?i doi factori care v-ar motiva s? lucra?i în SRI? Un salariu bun / Recunoa?tere în societate / Apartenen?a la o institu?ie de elit? / Un loc de munc? stabil / Oportunit??i de carier? / Un mediu de lucru profesionist / Posibilitatea de a înv??a ?i a face lucruri speciale. Care dintre descrierile de mai jos vi se potrivesc cel mai bine? S? în?eleg, s? interpretez, s? gândesc / S? interac?ionez, s? rela?ionez, s? ac?ionez / S? creez, s? perfec?ionez, s? inovez. Dac? ve?i completa corect cea mai mare parte a întreb?rilor, primul test de angajare la SRI va afi?a urm?torul mesaj: „Studiile absolvite, preg?tirea profesional?, precum ?i tr?s?turile de personalitate relevate de r?spunsurile dumneavoastr? v-ar putea recomanda pentru o carier? de ofi?er operativ de intelligence în SRI. Ave?i posibilitatea de a v? folosi abilit??ile ?i cuno?tin?ele în slujba unei organiza?ii discrete ?i eficiente, care utilizeaz? mijloacele puse la dispozi?ie de lege pentru a proteja ?i promova interesele de securitate ale României”. Al doilea test la SRI: evaluarea aten?iei distributive Al doilea test de angajare la SRI v? va solicita la maximul aten?ia. Vi se va prezenta o secven?? video, din care trebuie s? re?ine?i cât mai multe detalii. Ulterior, vi se va cere s? reproduce?i din memorie: cu ce era îmbr?cat personajul principal, denumit „spionul”, ce or? ar?ta ceasul stradal aflat într-un plan îndep?rtat, care crede?i c? este omul de leg?tur? al „spionului” dintre personajele cu care acesta a intrat în contact, ce reclame erau vizibile în film, ce vi s-a p?rut ie?it din comun pe parcursul scenei etc. La finalul testului ve?i primi feedback în func?ie de r?spunsurile date. Astfel, ve?i afla dac? ave?i reflexul de a observa aspecte care par mai pu?in relevante sau dac? sunte?i înzestrat cu o aten?ie distributiv? dezvoltat?. În caz afirmativ, testul pentru angajare la SRI v? va da verdictul: „Se pare c? pute?i fi concentrat pe mai multe direc?ii, f?r? a pierde din vedere elementele de context. Este un am?nunt foarte important în munca de ofi?er de informa?ii”. Condi?ii de admitere la academia SRI Academia Na?ional? de Informa?ii „Mihai Viteazul” este unitatea superioar? de înv???mânt care preg?te?ti viitorii ofi?eri de informa?ii, prin cursuri de licen?? (3 ani) ?i de master. Pentru a putea participa la testele de admitere la academia SRI, candida?ii trebuie s? îndeplineasc? mai multe condi?ii. Iat? doar câteva dintre cerin?e: - au vârsta de pân? la 23 de ani împlini?i - sunt absolven?i de liceu, cu diplom? de bacalaureat - cunosc foarte bine ?i au capacitatea de a se exprima clar ?i corect în limba român?. - nu au repetat, în timpul liceului, unul sau mai mul?i ani de studiu, din motive imputabile. - sunt „ap?i medical” conform baremelor stabilite de Serviciul Român de Informa?ii - sunt ap?i psihologic. - au o conduit? civic? ?i moral? corespunz?toare. - nu au fost condamna?i penal printr-o hot?râre judec?toreasc? r?mas? definitiv? pentru o infrac?iune s?vâr?it? cu inten?ie ?i nu au executat o pedeaps? cu închisoarea ca urmare a s?vâr?irii unei infrac?iuni din culp?; nu sunt în curs de cercetare sau judecat?. - în situa?ia în care fac parte din partide, forma?iuni sau organiza?ii politice, s? declare în scris c? dup? admitere renun?? la calitatea de membru al acestora. - accept?, în situa?ia în care vor fi declara?i „Admi?i”, interzicerea ori restrângerea exercit?rii unor drepturi ?i libert??i cet??ene?ti prev?zute de legisla?ia în vigoare. - accept? efectuarea de verific?ri asupra activit??ii ?i comportamentului lor, precum ?i verific?rile de securitate. Nu se pot înscrie la concursul de admitere SRI: - tinerii care fac parte din organiza?ii aflate în afara legii. - adep?ii unor culte sau organiza?ii religioase ale c?ror precepte contravin normelor de p?strare a ordinii publice, încalc? bunele moravuri sau nu sunt compatibili cu exercitarea profesiei de militar. - cei cunoscu?i ca având tr?s?turi negative de caracter, incompatibile cu profilul moral al unui ofi?er de informa?ii. Test de creativitate SRI. Cât de greu este s? treci de probele de angajare în Serviciul Român de Informa?ii | adevarul.ro
 2. În prezent, multe state dezvoltate se confrunt? cu dificult??i în protejarea infrastructurilor IT na?ionale, generate, printre altele, ?i de lipsa speciali?tilor în securitate IT. Pentru încurajarea ?i motivarea tinerilor talenta?i în acest domeniu de a se al?tura echipelor de speciali?ti angrenate în eforturile de asigurare a securit??ii IT, sunt organizate competi?ii la nivel na?ional. Prin Campionatul European de Securitate Cibernetic? se ofer? acestor concursuri un caracter multina?ional - echipele fiec?rui stat fiind implicate atât în exerci?ii de colaborare, cât ?i în competi?ie- pentru a colabora, ?i, în cele din urm?, a concura între ei. Probele campionatului acoper? domenii precum securitate web, securitate mobil?, puzzleuri criptografice, inginerie invers? ?i investiga?ii, pentru care vor acumula puncte.În anul 2015 va avea loc, la Lucerne, Elve?ia, prima edi?ie a Campionatului European de Securitate Cibernetic?. Acesta este o ini?iativ? a European Union Agency for Network and Information Security (ENISA) ?i a 6 ??ri: Austria, Germania, România, Spania, Elve?ia, Marea Britanie. Organiza?ie – asocierea SRI/ Centrul Na?ional Cyberint, MECS, CERT-RO ?i ANSSI www.cybersecuritychallenge.ro Contact – Gabriela Matei, gabriela.matei@cyberint.ro Programul etapei na?ionale: În perioada iunie-iulie, se va desf??ura faza online a etapei na?ionale. Pentru înscriere, v? rug?m s? utiliza?i formularul de înscriere disponibil pe site. Persoanele care se înscriu la faza online a etapei na?ionale a competi?iei vor putea accesa faza online a etapei na?ionale cu ajutorul unei parole ?i al unui nume de utilizator, generate automat de c?tre Administrator. În perioada august-septembrie se va desf??ura faza on site a etapei na?ionale. La aceasta vor participa primii 50 de clasa?i din etapa online ?i va avea loc la sediul Centrului Na?ional CYBERINT, din Bucure?ti, la o dat? ce va fi comunicat? ulterior. Participan?ii între 14-18 ani selecta?i s? participe la aceast? faz? vor trebui s? se prezinte sediul Centrului Na?ional CYBERINT, din Bucure?ti, înso?i?i de un adult. Ce exerci?ii trebuie s? rezolvi în cadrul competi?iei Echipele vor trebui s? se transpun? într-un scenariu care presupune dezvoltarea ?i ap?rarea unei infrastructuri. Partea cea mai important? va r?mâne dezvoltarea ?i ap?rarea propriei infrastructuri, dar atacarea celorlalte echipe aduce puncte. Vor fi 3 nivele de dificultate a testelor: greu, mediu ?i u?or. Tematica testelor acoper? urm?toarele domenii:Echipele vor trebui s? rezolve un scenariu care presupune dezvoltarea ?i ap?rarea unei infrastructuri. De asemenea, ave?i ?ansa s? strânge?i puncte prin atacarea celorlalte echipe. Partea cea mai important? va r?mâne dezvoltarea ?i ap?rarea propriei infrastructuri. Mai mult, este foarte important s? cuno?ti punctele tari ?i slabe ale echipei tale, pentru a distribui sarcinile în mod optim. Vor fi 3 nivele de dificultate a testelor: greu, mediu ?i u?or. Testele sunt din urm?toarele domenii: Securitate web Criptografie Inginerie invers? ?i investiga?ii Programare Teste de penetrare Atac ?i aparare Securitate Linux/windows/macOS Securitate telefoane mobile Organizare: Serviciul Român de Informa?ii Ministerul Educa?iei ?i Cercet?rii Stiin?ifice CERT-RO Ascia?ia Na?ional? pentru Securitatea Sistemelor de Informa?ii Condi?ii de înscriere: Fiecare ?ar? participant? va avea o echip? selec?ionat? în urma fazei na?ionale a concursului. Participan?ii care vor s? se înscrie în competi?ie trebuie s? îndeplineasc? urm?toarele criterii: - au vârsta cuprins? între 14 ?i 30 de ani - sunt cet??eni ai ??rii pentru care particip?, sau locuiesc ?i urmeaz? o form? de înv???mânt în aceast? ?ar? - nu de?in o diplom? de master în domeniul securit??ii cibernetice sau similar - nu de?in certificare/curs în domeniul securit??ii cibernetice (spre exemplu: Certified Ethical Hacker, diplom? în investiga?ii)Componen?a echipelor ?i categorii Echipele sunt formate din 2 (maxim 3) antrenori ?i maxim 10 concuren?i din 2 categorii: juniori (între 14 ?i 20 ani) ?i seniori (între 20 ?i 30 ani). În fiecare echip? pot fi maxim 5 membri seniori. Vârsta de referin?? este vârsta concurentului la data la care va începe concursul la nivel na?ional. Programul concursului final Concursul final se va desf??ura în Elve?ia, în ora?ul Lucerne pe parcursul a cinci zile ( 19 - 23 octombrie). Programul cuprinde atât desf??urarea concursului propriu-zis, precedat de efectuarea unor exerci?ii pentru acomodare, cât ?i evenimente de socializare ?i vizite turistice. Participan?ii între 14-18 ani selecta?i pentru a participa la concursul final, care se va desf??ura în Elve?ia, nu vor putea p?r?si ?ara f?r? acordul p?rin?ilor sau tutorelui legal, dat prin declara?ie notarial? autentificat?. Detalii si inscriere: http://www.cybersecuritychallenge.ro/ ____ Personal, imi suna fain, totusi nu as merge, ca apoi apar pe listele organizatorilor life-time. Voi ce parere aveti? PS: vedeti si termenii si conditiile si politica de confidentialitate.
×
×
 • Create New...